Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZR HOTELE 

Celem niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania.

I. Właścicielem hotelu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest 

ZR Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 13, 30-251 Kraków (dalej jako „Administrator danych” lub „ZR Hotele”). 

II. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ZR Hotele jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ZR Hotele przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. 

III. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

IV. Zbieramy dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, wykonania kompleksowej usługi hotelowej lub gastronomicznej oraz do zaprezentowania informacji o specjalnych ofertach i usługach oferowanych przez ZR Hotele. 

V. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej lub usługi gastronomicznej oraz zaprezentowania informacji o specjalnych ofertach i usługach oferowanych przez ZR Hotele. 

VI. Dane zbieramy :

a) podczas procesu rezerwacji przez stronę internetową, 

b) podczas procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu lub w restauracji, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie meldowania gościa w hotelu,

c) poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej.

Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com, HRS, organizatorów imprez, itp.), jeśli wyrażona została na to zgoda.

VII. Zbieramy następujące dane :

Podczas rezerwacji przez stronę internetową istnieje możliwość założenia konta Klienta lub założenia jednorazowej rezerwacji.

1.Przy zakładaniu konta na stronie hotelu, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do konta, oraz podaje następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Wyżej wymienione dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do konta.

Przy jednorazowej rezerwacji wykonywanej przez stronę internetową, zakres zbieranych danych jest taki sam jak podczas zakładania konta, powiększony dodatkowo o kraj zamieszkania.

2.Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową lub przez chat, a także meldowania Klienta w hotelu zbierane są następujące dane :

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
 • Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
 • Nr dokumentu tożsamości.

3.Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane:

 • Imię i Nazwisko; 
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu. 

4.Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS i opłata klimatyczna).

5.Podczas korzystania ze stron internetowych hotelu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego). 

VIII. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

1.Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.

2.Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania: 

 • tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości.

3.Obsługi pobytu Klienta w hotelu: 

 • monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, płatna telewizja itp.)
 • zarządzanie dostępem do pokoi,
 • wewnętrzne zarządzanie listami Klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności).

4.Poprawy obsługi hotelowej, a szczególnie: 

 • przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach naszego programu marketingowego – w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń Klienta,
 • lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów,
 • dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientowi,
 • informowanie Klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach hotelu.

5.Zarządzanie relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po: 

 • obsługa programu lojalnościowego,
 • operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Klienta – w celu przesyłania Klientowi dostosowanych wiadomości,
 • tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości,
 • zapewnienie danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania ofert, gdy Klient odwiedza internetową stronę hotelu lub rezerwuje hotel,
 • wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych i hotelowych, a także telefoniczny kontakt z Klientem,
 • obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i ankiet zadowolenia,
 • realizowanie uprawnień Klientów ZR Hotele.

6.Poprawa usług hotelu, a w szczególności: 

 • obsługi skarg i zażaleń,
 • oferowanie Klientowi korzyści z tytułu programu lojalnościowego.

7.Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych hotelu w tym: 

 • poprawy nawigacji,
 • wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.

8.Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

IX. Do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy ZR Hotele, oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla ZR Hotele). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

X. ZR Hotele podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

XI. Kiedy Klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, przekierowywany jest na stronę akceptanta kart płatniczych który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji. 

 

XII. Uprawnienia Klientów ZR Hotele:

1.Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
 • Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

 • W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@zrhotele.pl  

2. Zwracamy uwagę na to, że:

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
 • Administrator danych może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach Administrator danych może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

3. Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

XIII. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ZR Hotele. Informujemy, że:

 • w przypadku, gdy ZR Hotele przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy ZR Hotel przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • przypadku, gdy ZR Hotele przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

XIV. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 60 dniach od daty ich rejestracji.

XV. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej: odo@zrhotele.p

XVI. Polityka Cookies

 1. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.  
 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora danych będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora danych.

 

XVII. Zmiany w Polityce prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r.


FOREST HOTEL  REGULAMIN OBIEKTU


Dyrekcja Forest Hotel będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę

w przestrzeganiu tego regulaminu.


§ 1

1. Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz.11:00 dnia następnego.


§ 2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Hotelu powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

1. Gość hotelowy obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Osoby odwiedzające, niezarejestrowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00 po uprzednim powiadomieniu w recepcji Obiektu.

4. Forest Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył Regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę Gościom, pracownikom Hotelu lub innym osobom przebywającym w Obiekcie.


§ 4

1. Za wynajęte pokoje oraz zamówione posiłki należy się opłata zgodna z cennikiem.

2. Opłata za świadczone usługi pobierana jest z góry.


§ 5

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.

§ 6

Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

1. udzielenie informacji zawiązanych z pobytem i połączeniach komunikacyjnych.

2. budzenie o oznaczonej godzinie.

§ 7

1. Istnieje możliwość zdeponowania wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym.

2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa jest uregulowania w przepisach powszechnie obowiązujących, tj. w szczególności w Kodeksie cywilnym.


§ 8

Parking na terenie Obiektu jest niestrzeżony.

§ 9

1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Obsługa Obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.


§ 10

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzających Go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących własności Hotelu.


§ 11

Przedmioty pozostawione w pokojach lub znalezione na terenie Obiektu będą przechowywane zgodnie z następującymi zasadami:

1. Przedmioty łatwopsujące się, żywność – będą niezwłocznie wyrzucane,

2. Przedmioty będące kosztownościami, papierami wartościowymi, pieniędzmi, przedmiotami o wartości artystycznej lub naukowej będą przechowywane w sejfie lub innym bezpiecznym miejscu a po 3 dniach przekazywane do Lokalnego biura Rzeczy Znalezionych, przy ul.Wielickiej 28.

3. Pozostałe przedmioty zostaną zarejestrowane i przechowane przez okres 3 miesięcy, po czym w przypadku przedmiotów o wartości do 100 PLN zostaną komisyjnie zniszczone, a przedmioty o większej wartości zostaną przekazane na cele charytatywne.

4. W przypadku, jeśli po rzeczy zagubione/pozostawione zgłosi się właściciel, zostaną one przesłane na wskazany adres na koszt odbiorcy.

5. Obiekt nie kontaktuje się z prawdopodobnymi właścicielami przedmiotów jako pierwszy.


§ 12

Dane osobowe:   

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest ZR HOTELE sp. z o.o. KRAKÓW sp.k., ul. Jodłowa 13, 30-251 Kraków. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej Obiektu – www.foresthotel.pl oraz udostępnionej do wglądu w recepcji Obiektu.


§ 13

W obiekcie, w jego częściach wspólnych, a w szczególności w Restauracji oraz Pokojach Gościnnych obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za każde stwierdzone naruszenie tego zakazu będzie pobierana opłata karna w wysokości 300 PLN.

§ 14

W Obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości Obiektu. Dane z monitoringu są przechowywane zasadniczo przez okres 30 dni (dłużej jeśli stanowią dowód w postępowaniu). Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
Dyrekcja Forest Hotel                           

Forest  Hotel

Jodłowa 13
30-251 Kraków

© 2024
Forest Hotel